Dokumentacja badań podłoża gruntowego – rozumie się przez to opracowanie,

zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne i PN-EN1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,

 

zawierające opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntu, ich wyniki i interpretacje, model geologiczny oraz zestawienie wartości zbadanych właściwości fizyko-mechanicznych gruntu dla każdej warstwy, niezbędne do opracowania projektu geotechnicznego.

Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2012 roku jako pierwszy dokument prawa budowlanego w Polsce wprowadził w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczące Eurokodów poprzez swój § 9. Należy tutaj po Pozostało jeszcze 90% tekstu