Kategoria: Dokumentowanie i badania podłoża gruntowego

Najczęstsze błędy w rozpoznaniu i dokumentowaniu geotechnicznym i geologiczno-inżynierskim i ich wpływ na projektowanie. Przyczyny, konsekwencje i zapobieganie
W Polsce dość powszechnie pokutuje błędna praktyka, że dla potrzeb budowlanych należy wykonać badania geologiczne, które zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym wykonuje geolog. Bezpodstawnie są one utożsamiane z badaniami geotechnicznymi.. czytaj dalej
Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej
Program powinien określać zadania i podawać sposoby ich rozwiązania oraz zawierać specyfikację badań terenowych i laboratoryjnych.. czytaj dalej
Dokumentacja i badania dla III kategorii geotechnicznej
Budowle zaliczone do kategorii III wymagają szczególnie dokładnego i wnikliwego zbadania podłoża gruntowego oraz opracowania również dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie.. czytaj dalej
Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji
Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do pełnej.. czytaj dalej
Kategorie geotechniczne i przykłady konstrukcji
Przykłady konstrukcji, które mogą być zaliczone do kategorii I: wykopy powyżej zwierciadła wody lub poniżej, gdy doświadczenia miejscowe.. czytaj dalej
Dokumentowanie podłoża w procesie inwestycyjnym - etapy
Określane w badaniach właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów mają zatem bezpośredni wpływ zarówno na stateczność obiektu, jak i jego osiadania czy warunki realizacji. Zasięg tej strefy w każdym przypadku może być inny.. czytaj dalej
Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania. Materiały z webinaru.
Wejście w życie w 2012 r. Rozp. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych nie wyeliminowało niestety z praktyki budowlanej starego podejścia do rozpoznawania podłoży gruntowych. Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się w stereotypowym podejściu.. czytaj dalej
Najczęstsze błędy w dokumentowaniu podłoży i ich konsekwencje
Do podstawowych przyczyn nieprawidłowości przy opracowywaniu dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich można również zaliczyć niezbyt powszechną znajomość różnicy między zawodem geotechnika a zawodem geologa inżynierskiego.. czytaj dalej
Próbnik rdzeniowy
Wyniki badań należy interpretować z uwzględnieniem poziomu wody gruntowej, rodzaju gruntu, metody wierceń, metody pobierania próbek, transportu i warunków składowania oraz przygotowywania próbek do badań.. czytaj dalej
Pobieranie próbek gruntów
Ze względu na zapis w § 9 Rozporządzenia mówiący, iż badania i dokumentacja mają być zgodne z Eurokodem 7, to badania terenowe i pobieranie próbek gruntów do badań laboratoryjnych.. czytaj dalej
Rodzaje badań polowych
Rodzaje badań podłoża i ich szczegółowość uzależniona jest od etapu planowania inwestycji lub innych zamierzeń. Tym samym podejście do tych badań jest różne.. czytaj dalej
Projekt geotechniczny
Projekt geotechniczny - rozumie się przez to część projektu budowlanego zawierającą, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.. czytaj dalej
Warunki wodne podłoża konstrukcji nawierzchni
Klasyfikację warunków wodnych w zależności od poziomu występowania swobodnego zwierciadła wody gruntowej oraz charakterystyki.. czytaj dalej
Zapobieganie błędom projektowym i wykonawczym w robotach drogowych w aspekcie wybranych zagadnień geotechnicznych
Oczywistą rzeczą jest, że badania podłoża budowli mają kardynalne znaczenie w powodzeniu całej inwestycji. Wyniki badań decydują o poprawności obliczeń nośności i stateczności konstrukcji i powinny dać odpowiedź czy wzmacnianie podłoża jest w ogóle potrzebne.. czytaj dalej
Zatwierdzanie dokumentacji
Opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego nie wymagają zatwierdzenia. Czas ich wykonania zależy od wielkości zadania i operatywności przedsiębiorstwa.. czytaj dalej
Granica plastyczności
Granica plastyczności jest to wilgotność jaką ma grunt mineralny spoisty na granicy stanu twardoplastycznego i półzwartego.. czytaj dalej
Rodzaje badań polowych dla różnych etapów
Wybór rodzaju i zakresu metod badawczych oraz lokalizacji punktów badań należy dostosować do przewidywanego rodzaju budowli, metody posadowienia, ulepszenia podłoża i głębokości posadowienia.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.