Stan gruntu spoistego określa parametr zwany stopniem plastyczności IL, obliczany według następującego wzoru:

w którym:     IL - stopień plastyczności (liczba niemianowana),
                     w - wilgotność gruntu (wilgotność naturalna wn),
                   wp - granica plastyczności,
                   wL - granica płynności.

Tab. Podział gruntów spoistych ze względu na stan (wg PN-86/B-02480)