Porowatość gruntu n jest to stosunek objętości porów zawartych w próbce gruntu do objętości próbki i oblicza się ją ze wzoru :

gdzie :  ρd  - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,              ρs  - gęstość właściwa szkieletu gruntowego

Inaczej, porowatością gruntu nazywa się Pozostało jeszcze 90% tekstu