Badania kategorii I
Program badań

Badania kategorii I dotyczą tylko prostych warunków gruntowych. Wstępne informacje o występowaniu prostych warunków gruntowych można uzyskać z materiałów geologicznych i archiwalnych profili wierceń w otoczeniu projektowanej budowli. Wykorzystać tu można również doświadczenia regionalne i wywiady dotyczące posadowienia sąsiednich obiektów już istniejących, spostrzeżenia dotyczące rzeźby terenu, rodzaju szaty roślinnej – bonitacji itp.

Badania kategorii I obejmują:

- rozpoznanie gruntów zalegających w poziomie posadowienia,
- rozpoznanie gruntów do poziomu posadowienia w celu ustalenia prawidłowej organizacji robót ziemnych,
- określenie profilu gruntowego od 2 m do 3 m poniżej poziomu posadowienia,
- ustalenie zwierciadła, wahań poziomu wody gruntowej i jej agresywności.

Rozpoznanie warunków geotechnicznych kategorii I odbywa się zazwyczaj na podstawie:
a) dokumentacji archiwalnych,
b) małośrednicowych wierceń geotechnicznych,
c) obserwacji studni lub innych punktów umożliwiających ustalenie poziomu wód gruntowych i agresywności środowiska.

Badania laboratoryjne wykonuje się tylko sporadycznie w celu sprawdzenia oznaczeń makroskopowych.

Rodzaj i liczbę niezbędnych punktów badawczych oraz ich rozmieszczenie ustala się zależnie od stopnia wstępnego rozpoznania geologicznego terenu, warunków gruntowych i wodnych oraz projektowania zabudowy. Nowe punkty sytuuje się zwykle od 2 m do 3 m poza obrysem budynku, a w przypadku budowli wielonawowych również w osiach słupów wewnętrznych. Dla jednego budynku o powierzchni mniejszej niż 600 m2 należy wykonać co najmniej trzy otwory wiertnicze lub wykopy badawcze względnie sondowania. Dla obiektów o powierzchni większej niż 600 m2  liczbę otworów lub wykopów należy zwiększyć, zgodnie z tablicą 1,

przy czym odległość między nimi nie powinna przekraczać od 30 m do 50 m.

Dla obiektów liniowych odległość między punktami badawczymi nie powinna przekraczać 100 m. Przy projektowaniu dróg można stosować większe odległości. Podane liczby oznaczają łączną liczbę punktów badanych.

Tablica.1. Liczba punktów badawczych przy badaniach w kategorii I, w zależności od powierzchni projektowanej zabudowy.

W wyjątkowo prostych warunkach gruntowych, przy dobrym wstępnym rozpoznaniu tych warunków, zmniejsza się podane w tablicy 9 liczby lub można zrezygnować z badań i do projektowania przyjmuje się dane na podstawie rozpoznania archiwalnego (wstępnego). Przyjęte do projektu dane sprawdza się wówczas w wykopie budowlanym. W dokumentacjach wielostadiowych, gdy nie jest określona lokalizacja obiektu, wykonuje się badania wstępne jako badania kategorii I niezależnie od zróżnicowania podłoża.

 

Dokumentacja geotechniczna kategorii I - Opinia geotechniczna.

Opinię geotechniczną podpisuje projektant konstrukcji z uprawnieniami budowlanymi.

Opinia geotechniczna dla kategorii I składa się z części opisowej, planu sytuacyjnego zawierającego lokalizację budowli i punktów badań geotechnicznych, profili i przekrojów geotechnicznych z naniesionymi danymi o gruntach i poziomach wód gruntowych oraz ewentualne zestawienia profili archiwalnych wierceń i wykonanych w trakcie badań polowych.

Część opisowa dokumentacji powinna obejmować:

  • opis stanu działki i jej otoczenia w okresie badań,
  • wyznaczenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,
  • informacje o wcześniejszym sposobie użytkowania terenu,
  • opis projektowanych budowli, jeśli to możliwe również opis ich oddziaływań na podłoże gruntowe,
  • opis wyników wykonanych badań,
  • analizę warunków geotechnicznych oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia i zalecenia dotyczące fundamentów i robót ziemnych,
  • zestawienie źródeł informacji oraz stosowanych norm i przepisów,
  • wskazanie związanych z geotechniką prac sprawdzających i czynności, które powinny być wykonane podczas budowy.

Rys. 1. Opinia geotechniczna vs. potrzebne uprawnienia