Kategoria: Dokumentowanie i badania podłoża gruntowego

Próbnik rdzeniowy
Wyniki badań należy interpretować z uwzględnieniem poziomu wody gruntowej, rodzaju gruntu, metody wierceń, metody pobierania próbek, transportu i warunków składowania oraz przygotowywania próbek do badań.. czytaj dalej
Pobieranie próbek gruntów
Ze względu na zapis w § 9 Rozporządzenia mówiący, iż badania i dokumentacja mają być zgodne z Eurokodem 7, to badania terenowe i pobieranie próbek gruntów do badań laboratoryjnych.. czytaj dalej
Rodzaje badań polowych
Rodzaje badań podłoża i ich szczegółowość uzależniona jest od etapu planowania inwestycji lub innych zamierzeń. Tym samym podejście do tych badań jest różne.. czytaj dalej
Projekt geotechniczny
Projekt geotechniczny - rozumie się przez to część projektu budowlanego zawierającą, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.. czytaj dalej
Warunki wodne podłoża konstrukcji nawierzchni
Klasyfikację warunków wodnych w zależności od poziomu występowania swobodnego zwierciadła wody gruntowej oraz charakterystyki.. czytaj dalej
Zapobieganie błędom projektowym i wykonawczym w robotach drogowych w aspekcie wybranych zagadnień geotechnicznych
Oczywistą rzeczą jest, że badania podłoża budowli mają kardynalne znaczenie w powodzeniu całej inwestycji. Wyniki badań decydują o poprawności obliczeń nośności i stateczności konstrukcji i powinny dać odpowiedź czy wzmacnianie podłoża jest w ogóle potrzebne.. czytaj dalej
Zatwierdzanie dokumentacji
Opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego nie wymagają zatwierdzenia. Czas ich wykonania zależy od wielkości zadania i operatywności przedsiębiorstwa.. czytaj dalej
Granica plastyczności
Granica plastyczności jest to wilgotność jaką ma grunt mineralny spoisty na granicy stanu twardoplastycznego i półzwartego.. czytaj dalej
Rodzaje badań polowych dla różnych etapów
Wybór rodzaju i zakresu metod badawczych oraz lokalizacji punktów badań należy dostosować do przewidywanego rodzaju budowli, metody posadowienia, ulepszenia podłoża i głębokości posadowienia.. czytaj dalej
Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych
Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję warunków geologicznych, rozmiarów budowli i występujących problemów.. czytaj dalej
Stopień skomplikowania warunków gruntowych
Warunki gruntowe w zależności od stopnia skomplikowania dzieli się na: proste – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie.. czytaj dalej
Stopień zagęszczenia gruntu definicja
Zagęszczenie gruntów niespoistych, zarówno w stanie naturalnym, jak też sztucznie zagęszczonych mierzy się stopniem zagęszczenia.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.