Przykłady konstrukcji, które mogą być zaliczone do kategorii I :

 • wykopy powyżej zwierciadła wody lub poniżej, gdy doświadczenia miejscowe wskazują, że wykonanie ich będzie łatwe, 
 • posadowienia bezpośrednie obiektów mostowych ze swobodnie podpartymi przęsłami rozpiętości do 15 m w prostych warunkach podłoża, 
 • nasypy wysokości do 3 m oraz ściany oporowe i zabezpieczenia wykopów, gdy różnica poziomów nie przekracza 2 m,
 • płytkie wykopy przy układaniu przepustów lub przewodów, rowów odwadniających itp.,
 • budynki jedno- lub dwukondygnacyjne o prostej konstrukcji, posadowione na owych fundamentach bezpośrednich lub na palach.

 

Przykłady konstrukcji, które mogą być zaliczone do kategorii II :

 • typowe posadowienia bezpośrednich i palowych podpór mostowych i budynków o złożonej konstrukcji,
 • ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, utrzymujące grunt i wodę oraz  zabezpieczenia wykopów, gdy różnica poziomów jest większa od 2 m,
 • nasypy budowli ziemnych wysokości ponad 3 m,
 • kotwy gruntowe i podobne systemy,
 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • wykopy i przekopy na zboczach w złożonych warunkach podłoża,
 • tunele w twardych i niespękanych skałach, nieobciążonych wodami naporowymi i nie wymagające szczególnej szczelności, tunele odkrywkowe itp.

 

Przykłady konstrukcji, które mogą być zaliczone do kategorii III :

 • autostrady i drogi ekspresowe (klasy I i II),
 • mosty przez rzeki o świetle ponad 100 m lub rozpiętości przęseł powyżej 100 m,
 • głębokie wykopy poniżej zwierciadła wody,
 • nietypowe fundamenty głębokie i specjalne,
 • urządzenia służące do czasowego lub trwałego obniżania poziomu wody gruntowej, wywołujące ryzyko dużych przemieszczeń mas gruntu i zniszczenia konstrukcji,
 • przekopy i przejścia pod terenami o dużym natężeniu ruchu drogowego,
 • konstrukcje nabrzeży,
 • konstrukcje narażone na wstrząsy sejsmiczne lub położone na terenach górniczych kategorii II i wyższych,
 • konstrukcje posadowione na gruntach pęczniejących i zapadowych,
 • wykopy prowadzone w trudnych warunkach, zwłaszcza wśród zabudowy,
 • tunele w skałach miękkich i spękanych, obciążonych wodami naporowymi, wymagające szczelności.