Kategoria: Geologia

Oz
Ozy - wydłużone, wąskie i kręte wały lub ciąg wzgórz o stromych stokach, niekiedy długie na kilka km. Wytworzyły się jako rezultat akumulacyjnej.. czytaj dalej
Premium
Geologia
Plejstocen
Plejstocen ? epoka lodowa lub lodowcowa jest młodszą epoką Ziemi, zwaną dawniej dyluwium, która trwa do czasów holocenu.. czytaj dalej
Torfowiska rodzaje
Występowanie torfów na świecie związane jest z obszarami stosunko¬wo chłodnego i wilgotnego klimatu na półkuli północnej. Najwięcej torfowisk znajduje się na obszarach, które były zlodowacone w plejstocenie.. czytaj dalej
Torfowiska niskie
Torfowiska niskie powstają w obniżeniach terenu, w dolinach rzecznych lub na terenach źródliskowych. Zasilają je wody rzek.. czytaj dalej
Premium
Geologia
Rias
Typ wybrzeża o stromych skalistych i poszarpanych brzegach morskich. Powstał przez częściowe wypiętrzenia płyty kontynentalnej oraz zalanie pasm górskich biegnących.. czytaj dalej
Torfowiska przejściowe
Torfowiska przejściowe powstają na obszarach, na których podłoże mineralne leży blisko powierzchni. Są więc zwykle płytkie. Porasta je roślinność mieszana.. czytaj dalej
Torfowiska wysokie
Torfowiska wysokie (tzw. mszary) powstają na wododziałach, na obszarach, w których wody gruntowe lub powierzchniowe są nieruchome.. czytaj dalej
Sandr
Sandry ? rozległe, płaskie stożki napływowe powstałe na przedpolu moren czołowych. Zbudowany i wysortowany jako materiał piaszczysto-żwirowy osadzany.. czytaj dalej
Stratyfikacja
W geologii ? układanie się skał osadowych.. czytaj dalej
Stratygrafia
Dział geologii historycznej zajmujący się oznaczaniem wieku poszczególnych warstw skorupy ziemskiej.. czytaj dalej
Zapobieganie błędom projektowym i wykonawczym w robotach drogowych w aspekcie wybranych zagadnień geotechnicznych
Oczywistą rzeczą jest, że badania podłoża budowli mają kardynalne znaczenie w powodzeniu całej inwestycji. Wyniki badań decydują o poprawności obliczeń nośności i stateczności konstrukcji i powinny dać odpowiedź czy wzmacnianie podłoża jest w ogóle potrzebne.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Cyrk lodowcowy
Cyrk lodowcowy (kar, kocioł lodowcowy) występuje jako półkolista, wydłużona nisza.. czytaj dalej
Delta rzeki
Przy zaniku prądu, rzeka odkłada cały przemieszczany materiał ilasty tworząc charakterystyczne stożki ujściowe nazywane deltami.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Denudacja
Jest to całokształt procesów geologicznych przenoszenie przez wodę i wiatr zwietrzelin i naruszonych skał z wyniosłości terenu Ziemi w dół.. czytaj dalej
Estuarium
Jest to półzamknięta przybrzeżna część wód mających swobodne połączenie z otwartym morzem.. czytaj dalej
Zjawiska krasowe
Zjawiska krasowe to proces rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, występujący w skałach zbudowanych z węglanu wapnia.. czytaj dalej
Granica skurczalności
Granicą skurczalności nazywa się wilgotność gruntu mineralnego spoistego na granicy stanu zwartego i półzwartego.. czytaj dalej
Kapilarność bierna
Kapilarnością bierną nazywa się maksymalną wysokość, na jakiej utrzymuje się woda wypełniająca całkowicie pory gruntu ponad poziomem swobodnego zwierciadła wody gruntowej.. czytaj dalej
Kapilarność czynna
Kapilarność czynna jest to maksymalna wysokość na jaką podniesie się woda w porach gruntu ponad poziom swobodnego zwierciadła.. czytaj dalej
Flisz
Flisz - zespół skał terygenicznych cechujący się wielokrotną cyklicznością.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.