Grunt jest materiałem bardzo niejednorodnym, a jego właściwości mają charakter losowy. W tym stanie rzeczy identyfikacja gruntu i określenie jego właściwości dla potrzeb projektowania posadowienia staje się zadaniem bardzo złożonym. Awaryjność sytuacji może wprowadzać również norma PN-EN ISO 14688:2006, która zawiera bardzo dużo niedopowiedzeń, błędów i jest zredagowana w sposób mało czytelny. Istniejąca klasyfikacja wg PN-86/B-02480 była i jest prostą i klarowną w naszym układzie glacitektonicznym.

Tab. 1. Rodzaje gruntów i odpowiadające im symbole [5]

Należy pamiętać, że na terenie Polski w przeszłości geologicznej mieliśmy 4 okresy zlodowaceń i odwilży. Doprowadziło to do zdeformowania istniejącego układu warstw geologicznych ze znaczną prekonsolidacją dochodzącą do 25 000 kPa., a tym samym do powstania  zaburzeń podłoża zwanych deformacjami glacitektonicznymi. Wiąże się to bezpośrednio z genezą i skonsolidowaniem gruntów. Aby zrozumieć jak powstawały formy terenu oraz układy gruntów w podłożu musimy wiedzieć, że grubość lodu potrafiła przekraczać 3 kilometry !

Rys. 1. Grubość pokrywy lodowej

 

Pozostało jeszcze 90% tekstu