Każdy typ gruntów zwłaszcza organicznych charakteryzuje się odmiennymi właściwoś­ciami inżyniersko-geologicznymi. Wynika to przede wszystkim z innych warun­ków sedymentacji i genezy powstania co sprawia, że charakter poszczególnych gruntów i substancji organicznej oraz ich właści­wości strukturalne, chemiczne, fizykochemiczne, mineralne, fizyczne i wynikające z nich mechaniczne są bardzo zróżnicowane. Każdy rodzaj gruntów musi być zatem rozpatrywany indywidualnie, zarówno z punktu widzenia oceny ich właściwości, jak i przyczyn ich kształtowania się. Natomiast kwasy humusowe związane z procesami zachodzącymi w substancji organicznej mają wpływ na korozyjność w stosunku do konstrukcji budowlanych – betonowych, żelbetowych i stalowych.

Tab. 1. Własności korozyjne gruntu w zależności od składu chemicznego i domieszek organicznych wg normy BN-66/2330-01