Eratyk ( z łac. errare – błądzić ) jest to fragment skały litej z ciemnoszarego gnejsu przetransportowany ze Skandynawii przez ostatnie zlodowacenie północnopolskie.
Niekiedy pojęcie eratyk jest utożsamiane również z bliskim pojęciem porwak lodowcowy, które jednak dotyczy skał plastycznych lub sypkich o znacznych wymiarach. Głazy narzutowe często są też składnikami większej kry lodowcowej (porwaka lodowcowego).
Podobne twory znajdują się na obszarze północnej Europy, Kanady, północnej części Stanów Zjednoczonych, czyli wszędzie tam, gdzie dotarł plejstoceński lądolód. Eratyki spotyka się również na obszarach, które były pokryte przez lodowce górskie.
Poprzez procesy toczenia i erozję lodowcową powierzchnie tych głazów są prawie idealnie wygładzone jednak z widocznymi rysami i śladami wleczenia przez lądolód. 
Jeden z takich okazów znajduje się w Tychowie na Pomorzu Zachodnim i został przywleczony przez ostatni lodowiec z rejonów północnej Norwegii. Do połowy jest zagłębiony w gruncie. Jego masę szacuje się na ok. 2.000 ton.

Patrz też →  Głazy narzutowe.