Obecnie, w praktyce inżynierskiej, po wprowadzeniu szeregu aktów prawnych i normalizacji, dokonuje się swoista rewolucja. Dotyczy to szczególnie zmiany sposobów badań podłoża gruntowego, projektowania w tym także geotechnicznego, pomiarów parametrów, monitoringu obiektów wznoszonych, a przede wszystkim zmiany mentalności stron procesów inwestycyjnych. Zgodnie z § 7.1 Rozp. MTBiGM z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012r. poz. 463) opracowuje się opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne. W przypadku obiektów III kategorii  geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych II kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.06.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (D. U. Nr 163, poz. 381). Przed sporządzeniem programu badań należy zebrać i ocenić dostępne informacje i dokumentacje archiwalne.

Przykładem informacji i dokumentacji, które mogą być wykorzystane są:

mapy topograficzne, stare plany opisujące dawne wykorzystanie danego terenu, mapy i dokumentacje geologiczne, mapy geologiczno-inżynierskie, mapy i dokumentacje hydrogeologiczne, mapy geotechniczne, zdjęcia lotnicze i wcześniejsze fotointerpretacje, badania agrogeofizyczne, wcześniejsze badania prowadzone na danym terenie i w jego otoczeniu, wcześniejsze doświadczenia z t Pozostało jeszcze 90% tekstu