W przypadku stwierdzenia samowypływu wody ze studni, tj. w przypadku studni artezyjskich lub subartezyjskich, obliczeń wydatku  można dokonać wg wzoru :

gdzie :       Q – wydatek [dm3/s],
                  d – średnica wewnętrzna rury [dm],
                  H – wysokość fontanny nad krawędzią rury [dm].


Rys. 1. Schemat pomiaru wydajności samowypływu ze studni.
1 – wysokość fontanny, 2 – poziom statyczny, 3 – poziom dynamiczny, 4 – różnica poziomów statycznego i dynamicznego.

 

Literatura :

Przewłocki O.,Tkaczenko A.,Czarnocki K.: Studnie. Arkady 1966