Kategoria: Geologia

Glacjał i interglacjał
Pod koniec pliocenu (starszy trzeciorzęd) nastąpiło wyraźne ochłodzenie klimatu przy jednoczesnym wyraźnym wzroście wilgotności powietrza, co sprzyjało opadom śniegu.. czytaj dalej
Głazy narzutowe
Głazy narzutowe (eratyki) ? bezładnie rozrzucone na obszarze zlodowacenia głazy (kamienie) o różnej wielkości. Osadziły się w wyniku rozmycia gliny zwałowej.. czytaj dalej
Grunty organiczne - podział
Podstawowe określenia gruntów organicznych: Dy ? osady zbiorników dystroficznych o zawartości.. czytaj dalej
Gardziel
Jest to kilkumetrowej wysokości, bardzo stroma dolina górskiego potoku wycięta w skałach twardych odpornych na wietrzenie. czytaj dalej
Kem
Kemy ? okrągłe lub wydłużone pagórki i wzgórza o płaskim wierzchołku i stromych stokach. wysokości od kilku do kilkudziesięciu metrów czytaj dalej
Jar
Jest to forma ukształtowania terenu w postaci wydłużonego zagłębienia o wąskim dnie i stromych zboczach.. czytaj dalej
Jaskinie
Jaskiniami nazywamy powstałe w naturalny sposób, w różnego rodzaju skałach i masywach, podziemne przestrzenie.. czytaj dalej
Litologia
czytaj dalej
Litosfera
Jest to wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej, sięgająca.. czytaj dalej
Premium
Geologia
Mapy geologiczne - zasady interpretacji
Mapa geologiczna jest rzutem prostokątnym na płaszczyznę poziomą zgeneralizowanych faktów geologicznych w ustalonej skali na określonym terenie.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geologia
Mapy litologiczno-stratygraficzne
Wśród map litologiczno-stratygraficznych zakrytych - aktualnie znajdujących się w użytkowaniu - są mapy w skali 1 : 300 000,  1 : 200 000, 1:50 000.. czytaj dalej
Premium
Geologia
Mapy litologiczno-stratygraficzne vs. zasady przetwarzania treści nageologiczno-inżynierskie
Na podstawie omówionych uprzednio map geologicznych dokonywać można analizy przydatności podłoża pod zabudowę. Czynność ta jest niczym innym, jak tylko interpretacją.. czytaj dalej
Dokumentowanie podłoża w procesie inwestycyjnym - etapy
Określane w badaniach właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów mają zatem bezpośredni wpływ zarówno na stateczność obiektu, jak i jego osiadania czy warunki realizacji. Zasięg tej strefy w każdym przypadku może być inny.. czytaj dalej
Morena czołowa
W miejscu, gdzie lodowiec zakończył swój pochód lub zatrzymał na dłuższy czas, zaczął gromadzić się materiał morenowy tworząc zwały ? moreny czołowe.. czytaj dalej
Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania. Materiały z webinaru.
Wejście w życie w 2012 r. Rozp. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych nie wyeliminowało niestety z praktyki budowlanej starego podejścia do rozpoznawania podłoży gruntowych. Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się w stereotypowym podejściu.. czytaj dalej
Morena denna
czytaj dalej
Najczęstsze błędy w dokumentowaniu podłoży i ich konsekwencje
Do podstawowych przyczyn nieprawidłowości przy opracowywaniu dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich można również zaliczyć niezbyt powszechną znajomość różnicy między zawodem geotechnika a zawodem geologa inżynierskiego.. czytaj dalej
Próbnik rdzeniowy
Wyniki badań należy interpretować z uwzględnieniem poziomu wody gruntowej, rodzaju gruntu, metody wierceń, metody pobierania próbek, transportu i warunków składowania oraz przygotowywania próbek do badań.. czytaj dalej
Stalaktyt, stalagmit i stalagnat
Stalaktyt, stalagmit i stalagnat są to formy naciekowe spotykane w jaskiniach.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.