Odsączalność jest zdolnością ośrodka gruntowego całkowicie nasyconego wodą do oddawania jej pod wpływem siły ciężkości. Wyraża się ona różnicą między wodochłonnością całkowitą, a maksymalną wodochłonnością molekular­ną. Wody molekularne (cząsteczkowe) utrzymują się w skale dzięki siłom międzycząsteczkowym (woda błonkowata, higroskopowa) i są z niej eliminowane przez odparowanie. Odsączanie się wody zachodzi w przypadku obniżenia się zwierciadła wody podziemnej. Wielkość odsączalności zależy od wielkości porów, a więc również od wiel­kości ziaren budujących grunt. Grunty drobnoziarniste, charakteryzujące się dużą powierzchnią właściwą, wchłaniają dużą ilość wody lecz znaczną jej część wiążą fizycznie. Woda ta nie podlega odsączaniu (defiltracja). Grun­ty drobnoziarniste ( gliny zwięzłe, iły itp.) charakteryzują się bardzo ni­ską odsączalnością. Dobrą odsączalnością charakteryzują się natomiast grun­ty gruboziarniste (żwiry, skały masywne o dużych szczelinach), w których odsączalność bywa niekiedy objętościowo równa porowatości. Odsączalność wyraża się za pomocą współczynnika odsączalności u. Współ­czynnik odsączalności jest to stosunek największej możliwej do zgromadze­nia się w porach ośrodka gruntowego objętości wody wolnej, podlegającej sile ciężkości i mogącej z niego odciec do całkowitej objętości ośrodka (tab.1).

gdzie:      V0 - objętość wody odsączonej grawitacyjnie,
                V  - objętość próbki.

Tablica 1. Charakterystyka gruntów pod względem przepuszczalności i odsączalności (wg K. Dzierżawskiego)