Pomiaru wydajności studni Q z wykorzystaniem skrzyń przelewowych dokonuje się skrzyniami z przelewami prostokątnymi Ponceleta.

Przelew Ponceleta prostokątny zwykle stosuje się do mierzenia większych wydajności niż to ma miejsce w przypadku przelewów trójkątnych Tomsona. Szerokość przelewu nie powinna być większa niż :   

b = 1/3 B

gdzie :  B – szerokość skrzyni pomiarowej.

Wydajność oblicza się ze wzoru :

Przy szerokości otworu przelewu  b = 0,20 ÷ 0,60 m stosuje się współczynniki  wg poniższej tablicy (Tab. 1).

Tablica 1. Wartości współczynników przepływu wg Ponceleta

Dla ułatwienia w tablicach 2 i 3 podano obliczone wartości natężenia przepływu Q [m3/h] w zależności od wysokości spiętrzenia wody na przelewie – dla przelewu trójkątnego i prostokątnego.

Tablica 2. Natężenie przepływu (wydatek) Q [m3/h] dla przelewu trójkątnego

Tablica 3. Natężenie przepływu (wydatek) Q [m3/h] dla przelewu prostokątnego

Uwaga :   pomiar grubości warstwy wody dokonuje się w odległości 3 ÷ 4 h od krawędzi przelewu.

Literatura :

Przewłocki O.,Tkaczenko A.,Czarnocki K.: Studnie. Arkady 1966