W budownictwie inżynieryjnym na gruntach organicznych przyczyną poważnych trudności jest występowanie  długotrwałych osiadań. W gruncie o dużej ściśliwości przyrost obciążenia wywołany posadowieniem konstrukcji nasypu przejmowany jest w początkowej fazie przez wodę porową. Ciśnienie porowe wzrasta do wartości wynikającej z przyłożenia obciążenia, żeby w następnym etapie na skutek odpływu wody ze strefy ściskanej nastąpiła dysypacja. Wraz z dysypacją ciśnienia porowego obciążenie przekazywane jest na szkielet gruntowy.  Czas potrzebny na osiągnięcie, w takim gruncie, stanu równowagi jest bardzo długi. Może wynosić od kilku do kilkudziesięciu lat. Niejednokrotnie dodatkowo dla skrócenia czasu osiadań pierwotnych dla gruntów bagiennych wykonuje się nasypy z odpowiednim przeciążeniem nadnasypem o wysokości 1 – 2,5 m i geosyntetycznym drenażem pionowym.

Rys.1.  Przykład posadowienia nasypu drogowego z kontrbankietami i drenażem pionowym na obejściu m. Ognicy 

 

Rys.2.  Nomogram do przyjmowania rozstawu syntetycznych drenów pionowych [14]

Pozostało jeszcze 90% tekstu