Przebieg przedsięwzięć budowlanych zależy przede wszystkim od przyjętych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych oraz sprawności i skuteczności kierowania i zarządzania poszczególnymi czynnikami kształtującymi procesy budowlane oraz całe projektowe zadanie. Wszystkie działania mające na celu wykonanie zadania określonego w dokumentacji technicznej budowy powinny być podporządkowane ogólnym zasadom organizacji, z nich bowiem wynika treść i kolejność postępowania przy organizowaniu procesu budowy.  Z zasad tych wynikają zadania dla kierownictwa technicznego budowy, właściwe dla trzech podstawowych etapów każdego procesu budowlanego.

 

Zadania w okresie przygotowania budowy to:

szczegółowe poznanie zadania (projektu) i terenowych warunków jego realizacji, przygotowanie projektu organizacji budowy, p Pozostało jeszcze 90% tekstu