Projekt robót ziemnych wynika z Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) i powinien obejmować również roboty przygotowawcze i towarzyszące. 
W projekcie powinny być określone warunki odwodnienia, transport i odkład gruntu z wykopów lub urabianie materiałów w złożu, transport i układanie materiałów w nasypie oraz bilans mas ziemnych.

  • Projekt powinien zawierać m.in.: plan sytuacyjno-wysokościowy, rzuty i przekroje obiektów, nachylenie skarp wykopów i nasypów, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, konstrukcję podparcia lub rozparcia ścian wykopów, szczegółowe warunki techniczne dotyczące np. wymaganego zagęszczenia nasypów.
  • Projektu robót ziemnych można nie sporządzać w przypadku niewielkich, prostych obiektów, dla których roboty ziemne można bezpiecznie wykonać na podstawie projektu budowlanego.
  • Odstępstwo od projektu musi być opisane, wyjaśnione i uzasadnione oraz wpisane do dziennika budowy.

Te zasady i procedury mają generalne przesłanie – bezpieczeństwo konstrukcji i ludzi.

Bezpieczeństwo jest bezpośrednio związane z zagadnieniami oceny analizy ryzyka. Wszystkie dane zebrane w trakcie prac studialnych i projektowych mają charakter losowy      – rozpoznanie podłoża realizowane jest przecież punktowo. Stąd warunki gruntowe występowanie różnych wód podziemnych w tym tektonika skał, parametry geotechniczne, umiejętność dokonywania obliczeń statycznych, błędy wykonawcze i późniejsze eksploatacyjne stanowią o powodzeniu inwestycji.