Przy projektowaniu odwodnienia deszczowego na terenie płaskim, przy braku naturalnych odbiorników wód opadowych, gdy odprowadzenie wody z rowów przydrożnych oraz gdy budowa kanalizacji jest niemożliwa lub nieopłacalna, wykonuje się często studnie chłonne. Wody powierzchniowe zebrane za pomocą rowu, drenażu lub krótkich odcinków kanalizacji infiltrują w obrębie studni chłonnej w głąb przepuszczalnych warstw gruntowych lub skalnych leżących poniżej powierzchni terenu. Przy lokalizacji studni chłonnej należy uwzglę Pozostało jeszcze 90% tekstu