Problem rozproszenia nadmiaru energii wody przy przepływie ze stano­wiska górnego do stanowiska dolnego jest jednym z trudniejszych zagad­nień konstrukcyjnych w hydrotechnice.


Rys. 1. Schemat bystrotoku


Fot. 1. Przelewająca się woda w stopniu wodnym

 

 

Bezpośrednie połączenie urządzeniami upustowymi stanowiska górnego, w którym skoncentrowana jest (niekiedy bardzo duża) energia, ze stano­wiskiem dolnym oznacza umożliwienie wyzwolenia znacznych ilości ener­gii. Ponieważ w wyniku normalnej eksploatacji stopnia przepuszczamy wodę ze stanowiska górnego do stanowiska dolnego, nie zawsze mogąc całą energię wody wykorzystać w sposób planowy, pozostała energia wody rozprasza się w stanowisku dolnym. Do rozpraszania nadmiaru energii wody w stanowisku dolnym służą wszelkiego rodzaju szykany. Są to budowle hydrotechniczne zaprojektowane i wykonane w postaci betonowych bloków związanych z konstrukcją dna wypadu. Bloki mogą być ustawiane mijankowo w jednym lub kilku rzędach.


Rys. 2. Przykład urządzenia upustowego osadnika z szykanami do rozpraszania energii wody.

 


Fot. 2. Szykany w nurcie obudowanego koryta rzeki

 

W czasie rozpraszania nadwyżek energii, jeśli nie następuje ono w sposób nieszkodliwy, może występować nisz­czenie stanowiska dolnego, uszkadzanie koryta rzeki, podmywanie budowli piętrzącej oraz innych urządzeń znajdujących się w strefie, gdzie następuje rozproszenie nadmiaru energii.


Rys. 3. Typowe szykany stosowane w budowlach piętrzących w Polsce:  a) widok z boku, b) rzut z góry.  

 

Przykłady zastosowania szykan w różnych obiektach hydrotechnicznych:


Fot. 3. Dwa rzędy szykan w niecce wypadowej konstrukcji zapory

 


Fot. 4. Widok wlotu osadów wraz z szykanami.

 


Fot. 5. Szykany w kanale zrzutowym przy zaporze

 


Fot. 6. Szykany w kanale burzowym