Zgodnie z art. 20 i 21 Prawa budowlanego - Obowiązki projektanta

Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności;
1aa) wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o których mowa w pkt 1a, opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym;
1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471);
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji  architektoniczno-budowlanej w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Projektant zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

Uprawnienia projektanta - Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;
2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Reasumując: Jak wynika z art. 20 Prawa budowla­nego, regulującego obowiązki projektanta, podstawowym obowiązkiem projektanta jest opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach ad­ministracyjnych dotyczących zamierze­nia budowlanego, obowiązującymi prze­pisami oraz zasadami wiedzy technicznej łącznie z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projek­towych w zakresie wynikającym z prze­pisów. Obowiązkiem projektanta jest również zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budow­lanego osób posiadających uprawnie­nia budowlane do projektowania w od­powiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykona­nych przez te osoby opracowań projekto­wych, zapewniające uwzględnienie zawar­tych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z wykorzystaniem specyfiki projektu bu­dowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem za­gospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym (ust. la i laa Prawa budowlanego). W tym miejscu warto również zwrócić uwagę, że jeżeli w projekcie budowlanym występuje kilku projektantów różnych specjalności, to osoby te są projektantami w rozumieniu przepisów Prawa budow­lanego.
Ponadto należy przywołać art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) Prawa budowlanego, zgod­nie z którym do podstawowych obo­wiązków projektanta należy sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie uzgad­niania możliwości wprowadzenia rozwią­zań zamiennych w stosunku do przewi­dzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nad­zoru inwestorskiego. Z powyższego wynika, że funkcję pro­jektanta pełnić będzie każdorazowo osoba będąca autorem projektu budowlanego oraz będąca uczestnikiem procesu bu­dowlanego, tzn. osoba fizyczna posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, która sporzą­dziła i podpisała projekt zatwierdzony de­cyzją o pozwoleniu na budowę, czyli autor projektu. Do obowiązków tej osoby należy bowiem nie tylko sporządzenie projektu budowlanego, ale też sprawowanie nad­zoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgod­ności realizacji z projektem oraz uzgadnia­nia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzia­nych w projekcie, zgłoszonych przez kie­rownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Należy podkreślić, że w takim przy­padku prawo do wprowadzania zmian do projektu wynika z faktu, że nadzór autor­ski sprawuje autor projektu. Zakres nad­zoru autorskiego sprowadza się bowiem do stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projek­tem oraz uzgadniania możliwości wprowa­dzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszo­nych przez kierownika budowy lub inspek­tora nadzoru inwestorskiego.
Dodatkowo projektant zobowiązany jest wyjaśniać wątpliwości dotyczące pro­jektu i zawartych w nim rozwiązań oraz sprawować nadzór autorski, a w przy­padku gdy jest to niezbędne, powinien za­pewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpo­wiedniej specjalności.
Pracę projektanta wieńczy jego oświadcze­nie i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.34 ust. 3d) pkt 3).
Z obowiązkami projektanta skore­lowane są pewne uprawnienia, które mają zapewnić możliwość realizacji na­łożonych na niego obowiązków. Istotne w tym zakresie jest prawo projektanta do wstępu na teren budowy i dokonywa­nia w dzienniku budowy zapisów doty­czących jej realizacji, a także prawo do żądania wstrzymania robót budowla­nych w razie odstępstw od projektu, za­grażających bezpieczeństwu obiektu lub w przypadku wykonywania ich niezgod­nie z projektem.

Co bardzo istotne, uprawnienia te przysługują projektantowi niezależnie od tego, czy został on zobowiązany do pełnie­nia nadzoru autorskiego.