Awaria lub katastrofa budowlana nigdy nie jest skutkiem pojedynczej przyczyny. Przyczyn należy doszukiwać się w czynniku ludzkim i wodzie. Zgodnie z Rozp. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda użytkowa w budynku oraz para wodna w powietrzu nie powodowały w nim zagrożenia zdrowia i higieny jego użytkowników. Działania niezgodne  z zasadami wiedzy technicznej i założeniami projektowymi intensyfikują ilość awarii. Według art. 20 ust. 1 Prawa budowlanego (Pb) projektant ma obowiązek wykonać projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto ma on obowiązek (art. 20 ust. 2) zapewnić sprawdzenie zgodności projektu z tymi przepisami. Natomiast art. 34 ust. 3d pkt. 3 zobowiązuje projektanta i projektanta sprawdzającego do złożenia oświad­czenia zgodności projektu z obowiązu­jącymi przepisami oraz zasadami wie­dzy technicznej. Zgodnie z art. 22 ust. 3 Pb kierownik budowy ma obowią­zek kierowania budową w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami. Z tego stanu prawnego wynika wyłączna od­powiedzialność projektanta za zapro­jektowanie i realizację inwestycji zgod­nie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonanie niezgodn Pozostało jeszcze 90% tekstu