Dla większości gruntów organicznych naturalnym środowiskiem sedymentacyjnym są jeziora i bagna. Wśród osadów jeziornych dominują:

biogeniczne, hydrogeniczne i  mineralne.

Klasyfikacja osadów biogenicznych jezior i bagien jest złożona i często niejednoznaczna, co wynika z różnego stopnia uwęglenia szczątków roślinnych, a to utrudnia identyfikację wchodzących w skład związków chemicznych. Związki humusowe są adsorbowane na powierzchni minerałów ilastych. Uważa się, że ponad 50 % obecnej w wodzie substancji humusowej jest transportowane razem z innymi m Pozostało jeszcze 90% tekstu