Pomiary osiadania podłoża gruntowego jak i nasypu na słabonośnym podłożu realizowane są poprzez wcześniej zainstalowaną sieć reperów wgłębnych i powierzchniowych wraz z piezometrami do pomiaru ciśnienia wody porowej w czasie rzeczywistym. Dla uniknięcia skażenia wyników pomiarów wszelkie elementy zastabilizowane w podłożu w postaci szpilek stalowych lub rurkowych powinny być odseparowane od wpływu, np. tarcia na ich pobocznicy zarówno w gruncie rodzimym jak i w częściach przechodzących przez nasyp. Pomiary nanosi się na nomogram w skali półlogarytmicznej. Na podstawie otrzymanych wykresów osiadania w czasie (konsolidacji podłoża) projektant podejmuje decyzje o przebiegu procesu jak i zezwolenia na dalsze roboty ziemne związane z podwyższaniem nasypów, dopuszczeniem do układania dolnych warstw konstrukcyjnych oraz o odbiorze obiektu.


Repery talerzowe wgłębne i powierzchniowe w osłonie z rur PVC


Pomiary osiadania nasypu przy kolejnych stopniach obciążenia płytami w dużej skali

Nomogram do ustalania stopnia skonsolidowania podłoża