W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego warstwą nieprzepuszczalną. Gdy piezometryczny poziom zwierciadła wody w warstwie wodonośnej przekracza znacznie poziom dna wykopu fundamentowego, może nastąpić wyparcie gruntu podłoża. W tych przypadkach konieczne jest wykonanie studni odciążających, które zmniejszyłyby ciśnienie do wartości dopuszczalnej, zapewniającej stateczność dna. 

Sprawdzenie stateczności może być przeprowadzone wg wzorów:

a) 

lub uwzględniając opór gruntu na ścinanie

b)

gdzie: 

Fw -  współczynnik Pozostało jeszcze 90% tekstu