Realizacja wykopowych robót ziemnych wiąże się między innymi z zabezpieczeniem wykopu przed napływem wód opadowych oraz gruntowych. Na skutek przesączania się przez skarpy odsłoniętych warstw wodonośnych może dojść do utraty stateczności skarpy. 

Odwadnianie jest realizowane zgodnie z (PN-S-02205:1998):

wykonywanie wykopu w kierunku podnoszenia się niwelety, ujęcie wód opadowych za pomocą rowów, ujęcie wód gruntowych za pomocą drenów, odprowadzenie wód poza teren robót.

W normie PN-S-02204:1997 wyróżnia się następujące rodzaje rowów: 

przydrożny - odprowadzający wodę opadową spływającą z pasów drogowych; wykonywany w formie rowu trapezowego, trójkątnego lub opływowego, stokowy - trapezowy rów zabezpieczający skarpę przed rozmyciem na skutek spływów powierzchniowych; odpływowy - łączący rów przydrożny z rowem stokowym lub odbiornikiem.

Rys.1.    Usytuowanie rowów w obrębie drogi: 1 - nawierzchnia, 2 - rów boczny, 3 - skarpa boczna, 4 - skarpa rowu stokowego

 

Wody opadowe spływające ze skarp powinny w sposób nie związany docierać do graniczącego z drogą terenu i tam wsiąkać. Jeżeli jest to niemożliwe ze względów geologicznych lub prawnych (np. teren prywatny), należy zaplanować urządzenia odwadniające zbierające wody opadowe do odbiornika. Spływające po skarpie wody opadowe 

w przypadku prowadzenia drogi w wykopie, nie mogą w żadnym wypadku przedostawać się na powierzchnię jezdni. Należy je skanalizować za pomocą muld, rynien lub rowów i skierować do istniejącego odbiornika wód opadowych (np. cieków lub studni chłonn Pozostało jeszcze 90% tekstu