Celem odwodnienia wykopów jest zapewnienie najkorzystniejszych warunków wykonywania robót fundamentowych w gruntach nawodnionych. Dla odwodnienia wykopów stosuje się drenaże odkryte lub zakryte.

Drenaż odkryty stosuje się gdy dno wykopu nie zalega głębiej niż 3 – 5 m poniżej zwierciadła wody gruntowej. Głębokość rowów w dnie 0,3 – 0,5 m. Wielkość dopływu wody

Q = q · Hd · Fd

q – dopływ wody gruntowej w m3/h na 1m2 powierzchni dna (dla Pd =>q= 0,16, Pr => q = 0,3)

Jeżeli L > 10 B – dopływ liczymy ze wzorów na wydatek drenów. Jeżeli L < 10 B – obliczenia według wielkiej studni z r0 – wielkość umowna.

Drenaż zakryty – polega na zainstalowaniu obok wykopu takiej liczby studni wierconych, igłofiltrów lub studni drenażowych, aby przy pompowaniu wytworzyć obniżenie zwierciadła wody. Igłofiltry wpłukuje się do głębokości 7 – 8 m w rozstawie wielokrotności 0,75 m i nie przekracza 3 m z obniżeniem zwierciadła wody ok. – 5 m. Jeżeli potrzeba większej głębokości stosujemy dwa lub więcej rzędów igłofiltrów Projektując wykop fundamentowy należy pamiętać o konieczności odwodnienia powierzchniowego odprowadzającego również wody opadowe.

Orientacyjne dane, jakie systemy odwadniania wgłębnego możemy stosować zależnie od budowy podłoża, przedstawione są na rys. 1.

Rys.1. Rodzaje stosowanych systemów odwodn Pozostało jeszcze 90% tekstu