Wzory prof. Dębskiego służą do obliczania przepływów na podstawie opadów.

Wzór dla dorocznej wielkiej wody:

Q3 = CF2/3  m3/s

gdzie:

C - współczynnik zależny od cech zlewni,
F - powierzchnia zlewni.

Otrzymany z powyższego wzoru przepływ Q3 odpowiada dla terenów pod­górskich i górskich wodzie dorocznej letniej, tj. Q3l powstającej w wyniku ulew letnich.
Na pozostałych terenach Polski najwyższe stany doroczne występują wiosną podczas topnienia śniegów, a przepływy letnie Q3l są mniejsze od zimowych Q3z.
Wzory te są typowo regionalne i nie mogą bez wcześniejszych analiz być stosowane jako uniwersalne.
Dla przejścia dorocznej wielkiej wody do dorocznej wody letniej posługuje­my się wzorem:

Q3l = K ∙ Q

gdzie:

K ≤ l .

Poniżej zestawiono w formie tabelarycznej wartości poszczególnych czynników użytych we wzorach prof. Dębskiego.

 

Wartość współczynnika C do wzoru prof. Dębskiego Q3l =CF2/3

 

Wartość współczynnika K do wzoru prof. Dębskiego Q3l  = KQ3

 

 

Jeżeli zachodzi potrzeba obliczenia przepływu wielkiej wody dorocznej dla cieku nie zamieszczonego w wykazie i nie mającego wodowskazów ani dłużej trwających obserwacji, to można wykorzystać wzór prof. Dębskiego, dobierając wartość C na podstawie obliczonego przez prof. Dębskiego współ­czynnika C dla zlewni sąsiednich o cechach możliwie najbardziej zbliżonych do zlewni badanej.

Do obliczenia objętości przepływu wielkiej wody w czasie wezbrania kry­tycznego służy wzór

lg Q = MC+ NlgF+ DX - 3,0

gdzie:

Q - objętość przepływu o żądanym prawdopodobieństwie p w m3/s;
F - powierzchnia zlewni w km2;
M, N, D - współczynniki zależne od przyję­tego stopnia prawdopodobieństwa;
X - współczynnik regionalny;
C - cha­rakterystyka odpływu wielkiej wody w danym miejscu i dorzeczu.

 

Spływy jednostkowe przybliżone

Dla łatwej   kontroli   obliczeń  przybliżonych (orientacyjnych) lub w przypadkach mniej ważnych można korzystać z danych tabeli spływów w l/s na 1 km2 dorzeczy przy przeciętnych warunkach gleby i rocznym opadzie około 550 mm.

Wielkości spływów jednostkowych z 1 km2 dorzecza w l/s

 

Podane wartości I odpowiadają spadom podłużnym dorzecza od źródeł do danego przekroju.

Dla opadów większych od 500 mm należy, korzystając z tabeli, proporcjo­nalnie zwiększyć spływy jednostkowe.