Prowadzone obecnie prace nad nowymi wytycznymi dotyczącymi projektowania i stosowania drogowych barier ochronnych mają za zadanie dostosowanie nowych zapisów  do postanowień normy PN-EN 1317.

Rys.1. Schemat bariery ochronnej.    

 

  Fot.1. Bariera ochronna ze słupkami

Generalnie, zapisy normy dotyczą poprawy i utrzymania bezpieczeństwa na drodze, a konstrukcja bezpiecznej drogi wymaga instalowania na określonych odcinkach i w szczególnych miejscach barier ochronnych. Zgodnie z intencją autorów normy, bariery ochronne przeznaczone są do powstrzymywani Pozostało jeszcze 90% tekstu