Fundament to część obiektu, którego zadaniem jest bezpieczne przekazanie obciążeń z konstrukcji na podłoże gruntowe. W zależności od wielkości przekazywanych obciążeń a także rodzaju i stanu gruntu, posadowienie może być realizowane jako: 

bezpośrednie gdy obciążenia są „nie duże" a parametry wytrzymałościowe (γ, ϭ, c) charakteryzujące przypowierzchniową warstwę gruntu są o dużej wartości, pośrednie  jeżeli  obciążenia są „duże" lub warstwa  o  potrzebnej nośności zalega na głębokości większej niż 2,0 - 3,0 m p.p.t. (wymagane jest specjalne zabezpieczenie ścian wykopu).

Jednym z podstawowych kryteriów poprawnej pracy fundamentu jest spełnienie warunków stanu granicznego nośności.

 EC 7 w p.2.4.7 wyróżnia następujące stany graniczne:

utrata równowagi konstrukcji lub podłoża , rozpatrywanych jako ciało sztywne, gdy wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych i gruntu ma znaczenie nieistotne dla zapewnienia nośności (EQU), wewnętrzne zniszczenie albo nadmierne odkształcenie konstrukcji lub jej elementów, gdy wytrzymałość elementów konstrukcyjnych (wykonanych z żelbetu) jest istotna w zapewnieniu nośności (STR), zniszczenie albo nadmierne odkształcenie podłoża, gdy wytrzymałość gruntu lub skały jest decydująca dla zapewnienia nośności (GEO), utrata stateczności konstrukcji albo podłoża spowodowana ciśnieniem wody lub innymi oddziaływaniami pionowymi (UPL), hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu spowodowane spadkiem hydraulicznym (HYD).

Dla fundamentów bezpośrednich najczęściej zasadniczym kryterium jest stan graniczny (GEO) lub (STR).

Kształt i wielkość fundamentu bezpośredniego powiązany jest z kształtem elementu konstrukcji przekazującego obciążenie z konstrukcji. Najpopularniejszą formą posadowienia jest ława fundamentowa przejmująca zazwyczaj obciążenia ze ścian nośnych budynków. Wówczas gdy, nadziemną część budynku stanowi konstrukcja szkieletowa to fundamenty bezpośrednie można zaprojektować w postaci stóp fundamentowych. Przy dużych obciążeniach (głównie skupionych) i gruntach o niskich parametrach wytrzymałościowych stosujemy:

ławy szeregowe obciążone rzędem słupów, ruszty fundamentowe sta Pozostało jeszcze 90% tekstu