Wzór Loewego służy do obliczania tzw. dorocznych wielkich wód, po­chodzących albo z roztopów wiosennych (woda zimowa), albo z opadów w okresie wegetacyjnym (woda letnia)

Q3 = K1 ∙ K2 ∙ K3 ∙ K4 ∙ h ∙ F

gdzie:                        Q3 - ilość przepływu wody zimowej lub letniej,
            K1 , K2 , K3 , K4  - współczynniki podane w tablicach
           (współczynnik K1 -  zależy od charakteru zlewni i od rodzaju gruntu,
                                  K2  - od średniego spadku  podłużnego i poprzecznego zlewni,
                                  K3  - od wielkości zlewni,
                  - zależy od powierzchni jezior w dorzeczu),
                                   h — wielkość opadu w okresie zimowym lub letnim,
                                 F1 — powierzchnia jezior w km2,
                                  F   -   powierzchnia zlewni.

Przy braku danych o opadach miesięcznych można w przybliżeniu obliczać wielkości hz i h1 na podstawie wysokości opadu normalnego, posługując się następującymi wzorami:

hz = 0,25 do 0,26 H
h1  = 0,17 H

gdzie:    H — wysokość opadu normalnego.