W zależności od głębokości oraz kąta nachylenia ścian wykop jest wykonywany ze skarpami lub w obudowie. Obudowa wykopu może być usunięta po zakończeniu robót w wykopie (obudowa tymczasowa) lub pozostawiona w gruncie (obudowa trwała).

Pochylenie skarp wykopu, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, powinno wynosić:

  • dla dróg klasy A i S - 1:3, gdy wysokość skarpy wykopu nie przekracza 1 m, 1:2 przy   wysokości od 1 do 2 m lub 1:1,5, gdy wysokość skarpy wykopu wynosi więcej niż 2 m  do 8 m,
  • dla dróg klasy GP i niższych — 1:1,5.

 

Pochylenie skarp wykopu może zostać zmniejszone, gdy nie występuje żaden z poniższych przypadków):

  • skarpa wykopu ma wysokość większą niż 8 m,
  • skarpa wykopu ma wysokość większą niż 6 m, a zbocze ma pochylenie nie większe niż 1:3,
  • wykop jest wykonany w gruncie wymagającym szczególnych procedur technicznych i  technologicznych.

W razie występowania któregoś z powyższych przypadków pochylenie skarpy i konstrukcja urządzeń wzmacniających powinna być ustalona na podstawie obliczeń stateczności. Skarpy podtorza linii kolejowej w wykopie powinny mieć nachylenie zapewniające ich stateczność. 

W przypadku podtorzy kolejowych biegnących w przekopach o głębokości przekraczającej 5 m stosuje się łagodniejsze nachylenie w dolnych partiach skarpy lub odsadzki.
Podłoże gruntowe wykopów powinno posiadać zagęszczenie zgodne z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 (rys.1).

 

Tab.1. Typowe nachylenia skarp podtorza w wykopie 

Grunt podtorza

Nachylenie skarpy podtorza

Uwagi

Grunty piaszczyste i piaszczysto-gliniaste,
kamieniste, żwirowe, pospółki

1:1,51)

1) dla gruntów suchych gliniastych,
zeskalonych piasków itp.
Przy głębokości przekopu do 8 m -1:1,25,
przy głębokościach większych - 1:1,5

Le Lessy w rejonach bardzo suchych

Od 1:0,1 do 1:0,52)

2) sprawdzić stateczność w warunkach nawodnienia

Skały odporne na wietrzenie (lite i mało spękane)

1:0,2

-

w.  jw. lecz łatwo wietrzejące

Od 1:0,5 do 1:1,5

-

             

Rys.1.  Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu odkształcenia
E2 w podłożu wykopów (PN-S-02205:1998) 

Wykonywanie wykopów podczas budowy dróg samochodowych lub linii kolejowych może powodować podcięcia naturalnych stoków. Wiąże się to z kolei z ryzykiem powstania lub uaktywnienia ruchów mas gruntów. W szczególności wykonywanie wykopów powoduje zmiany parametrów i zjawiska opisane wyżej.
Skutki wykonywania wykopów w aspekcie zagrożenia osuwiskowego zależą nie tylko od pierwotnej i wtórnej ( po wykonaniu wykopów) konfiguracji terenu, ale także od budowy litologicznej. Niskie wartości kąta tarcia wewnętrznego takich gruntów jak iły, iłołupki z wietrzeliny gliniastej powodują, że trudno jest utrzymać stateczność skarpy nawet przy ich nachyleniu 1 : 3.
  Podobną uwagę można poczynić w przypadku konsekwentnego uławicenia łupków lub ich podatności na wietrzenie. W wymienionych przypadkach łatwo powstają spływy, obrywy i osuwiska.
Generalnie elementy morfologii osuwiskowej ograniczają się do górnej strefy odrywania i dolnej strefy nagromadzenia przemieszczonych gruntów. 
Koryto osuwiska jest najczęściej tak krótkie, że trudno je wyodrębnić. Zasięg ruchu mas gruntu jest na ogół ograniczony do wykonywanej skarpy. Tylko w wyjątkowych przypadkach zasięg ten może obejmować znaczną część zbocza.