Jest to całokształt procesów geologicznych przenoszenie przez wodę i wiatr zwietrzelin i naruszonych skał z wyniosłości terenu Ziemi w dół, w wyniku których wyrównywanie rzeźby terenu i obniżanie się powierzchni lądów.  Z uwagi na wielkie masy wód, które denudują lądy oraz na olbrzymie interwały czasowe ich działania, wyniki denudacji są bardzo doniosłe w skutkach.
Czynnikami sprzyjającymi procesowi denudacji są ablacje, deflacje, osuwanie się skał, flisz, rodzaj podłoża, trzęsienia ziemi i niestety człowiek poprzez usuwanie zalesień i zieleni z pochyłości, szczególnie ze stoków górskich.


 

Obliczono, że z północnego zbocza Alp denudacja usuwa rocznie warstewkę o średnio półmilimetrowej grubości. W ciągu 2000 lat naszej ery daje to już warstwę o grubości ok. 1 m, a kubaturę usuniętego gruntu liczy się w km3 o masie miliardów ton.
Denudacja działa również pod wodą. Dotyczy to procesów wyrównywania dna morskiego.