Zgodnie z normą PN-86/B-02480 wśród gruntów organicznych wyróżnia się grunty próchniczne ( H ) humus - grunty nieskaliste, w których zawartość części organicznych jest większa od 2% ( może dochodzić do 5% ) i jest wynikiem wegetacji roślinnej oraz obecności mikroflory i mikrofauny.

Z doświadczeń wynika, że warstwa humusowa może osiągać grubość do 2,0 m.
We wszelkiego rodzaju robotach ziemnych istnieje obowiązek zdjęcia tej warstwy i przewiezienia na odkład z późniejszym wykorzystaniem do humusowania, np. skarp nasypów, wykopów itd.