Kapilarność czynna Hkc jest to maksymalna wysokość na jaką podniesie się woda w porach gruntu ponad poziom swobod­nego zwierciadła wody gruntowej (bez jej obniżania). Laboratoryjnie kapilarność czynną oznacza się wstawiając rurkę szklaną o średnicy ok. 5 cm i długości ok. 2,0 m do naczynia. Rurkę tę wypełnia się gruntem w stanie powietrzno-suchym, ukła­dając go porcjami o wysokości warstwy około 2 cm i zagęszczając każdą warstwę ubijakiem. Po napełnieniu rurki gruntem, do na­czynia wlewa się intensywnie zabarwioną wodę np. rodaminą, a następnie określa się maksymalną wysokość podniesienia się wody w porach gruntu ponad poziom wody w naczyniu. Kapilarność czynna Hkc jest zwykle mniejsza niż kapilarność bierna Hkb.
Orientacyjnie dla różnych gruntów wartość kapilarności czyn­nej Hkc wynosi:

  • dla żwirów i pospółek                       ≤ 0,03 m
  • dla pisaków grubych                         0,04 – 0,15 m
  • dla piasków średnich                         0,15 – 0,30 m
  • dla piasków drobnych                       0,30 – 0,50 m
  • dla piasków pylastych i gliniastych   0,50 – 2,00 m
  • dla pyłów                                           2,00 – 5,00 m
  • dla glin                                               5,00 – 15,00 m
  • dla iłów                                              15,00 – 60,00 m