Rusztowania stanowią obecnie  najpopularniejszy i zarazem najbardziej niebezpieczny sprzęt do pracy na wysokości. Prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy na rusztowaniu powinno składać się z pełnego pomostu, zabezpieczonego przed niekontrolowanym przesunięciem, wypełniającego całą przestrzeń konstrukcji oraz obarierowania: poręczą, krawężnikiem, poręczą pośrednią lub innym wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a krawężnikiem.
Przy eksploatacji rusztowań należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • grunt, na którym jest ustawiane rusztowanie i sposób posadowienia rusztowania,
  • sposób przymocowania do konstrukcji obiektu,
  • siatki ochronne reklamowe mocowane do lica rusztowania (mogą one tworzyć tzw. żagle wiatrowe, które często powodują awarię rusztowania).

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liczonym od płaszczyzny rusztowania nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.
Całość spraw dotyczących bhp przy montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań reguluje (Rozdział 8) rozp. M. I. z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.