Torfowiska niskie powstają w obniżeniach terenu, w dolinach rzecznych lub na terenach źródliskowych.

Zasilają je wody rzek, strumieni i wody gruntowe; nie­kiedy wody powodziowe. W zależ­ności od źródła zasilania wodą torfowiska niskie dzielą się na:

  • torfowiska mechowiskowe (darniowe), zasilane ciągłym dopływem wód podziemnych;
  • torfowiska zalewowe (szuwarowe), zasilane zarówno wodami podziemny­mi, jak i powierzchniowymi;
  • torfowiska olesowe (leśne), stanowiące końcowe stadium torfowisk szuwa­rowych, zasilane wodami podziemnymi;
  • torfowiska źródliskowe, powstające w miejscach wypływu wód podziem­nych (źródeł, wycieków).

 

Wody zasilające torfowiska niskie zawierają zwykle zarówno mechaniczną zawiesinę mineralną o różnej granulacji, jak i rozpuszczone substancje mineralne (sole). Torfy torfowisk niskich są więc zasobne w części mineralne w różnej posta­ci w znacznie większym stopniu niż torfy z torfowisk innego typu. Odczyn wód torfowisk niskich jest w przeważającej ilości przypadków obojętny lub słabo alkaliczny (pH średnio od 7 do 8), co sprzyja szybkiemu rozkładowi materii organicznej. Bywają jednak torfowiska o odczynie wód wyraźnie kwaśnym (pH 5,0 – 6,9). 
Roślinność torfowisk niskich jest odmienna od roślinności torfowisk wysokich i przejściowych. Wyróżnia się tu następujące rodzaje torfów: wodorostowy, szuwarowy, turzycowiskowy, olesowy i mechowiskowy. Przebieg zarastania jeziora przepływowego (eutrofizacja) i proces powsta­wania torfowiska niskiego pokazano na poniższym schemacie.

 

 

Po zmianie stosunków wodnych torfowisko niskie może zmienić się, przechodząc przez fazę torfowiska przejściowego, w torfowisko wyso­kie.

Literatura :

  1. Myślińska E.: Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania. Wyd. Naukowe PWN, W-wa 2001.