Torfowiska wysokie (tzw. mszary) powstają na wododziałach, na obszarach, w których wody gruntowe lub powierzchniowe są nieruchome, a wody je zasilające pochodzą wy­łącznie z opadów atmosferycznych. Powierzchnia ich jest zwykle wypukła. Torfy tu powstające zawierają niewiele substancji mineralnych, zarówno w postaci detrytycznej, jak i rozpuszczonych soli. Odczyn ich jest silnie kwaśny (pH 2,5 - 6). Rozkład substancji organicznej przebiega tu wolno.

Roślinność porastającą torfo­wiska wysokie zalicza się do mało wymagającej pod względem pokarmowym (roś­linność oligotroficzna). Dominują na nich mchy torfowe (torfowce), popularnie nazywane mchami białymi. Wśród torfów typu wysokiego wyróżnia się trzy rodzaje: mszarny wysoki, wrzosowiskowy i bagnowy. W końcowym stadium roz­woju torfowisko wysokie może porastać bór bagienny z sosnami. Schematyczny prze­krój przez torfowisko wysokie przedstawiono poniżej.


Schematyczny przekrój przez torfowisko wysokie wytworzone na miejscu zarośniętego przez roślinność jeziora i przez zatorfienie sąsiedniego lasu      1- torf jeziorny, 2- torf trzcinowy, 3- torf turzycowy, 4- torf leśny, 5- starszy torf stagnowy, 6- młodszy torf stagnowy.

 

Literatura :

  1. Myślińska E.: Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania. Wyd. Naukowe PWN, W-wa 2001.