Opracowano na podstawie :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I – Budownictwo ogólne cz. 1. Arkady