W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie plastycznym lub namułów organicznych i wykonywania budowli o konstrukcji mało wrażliwej na nierównomierne osiadania, często stosuje się częściową wymianę gruntu na bardziej nośne podłoże z zagęszczonego żwiru lub piasku.

Rys.1. Schemat wymiany gruntu słabonośnego,  M-namuł, P-piasek, B-warstwa chudego betonu.

 

Głębokość wymiany gruntu określa się poprzez wyznaczenie obciążenia granicznego na podsypkę, a następnie obciążenia dopuszczalnego. Szerokość wymiany należy wyznaczyć według rysunku 1. W dnie wykopu należy wykonać warstwę ok. 10 cm z chudego betonu, która umożliwi dobre zagęszczenie podsypki. Zamiast c Pozostało jeszcze 90% tekstu