Wymiary wykopu w planie powinny być dostosowane do:

 • wymiarów fundamentów w planie lub średnicy przewodu,
 • głębokości wykopu,
 • zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie,
 • rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa, bezpieczne nachylenie skarp),
 • szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej.

W szczególnych przypadkach poza wymiarami fundamentów należy uwzględniać również wymiary wyżej usytuowanych elementów części podziemnej konstrukcji, wystających poza rzut fundamentów. 

Szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej określa się jako minimalną odległość pomiędzy skarpą wykopu lub obudową a licem skrajnych elementów obiektu lub instalacji, które mają być wykonane w wykopie.
Przy ustalaniu wymiarów potrzebnej przestrzeni roboczej należy uwzględniać nie tylko usytuowanie elementów konstrukcji lub instalacji, ale również sposób ich wykonania (np. grubość szalunków). Należy również uwzględniać grubość warstw izolacyjnych i ocieplających przewidzianych do wykonania na elementach konstrukcji lub przewodach oraz sposób ich wykonania.
Szerokość przestrzeni roboczej „a” [1] nie powinna być mniejsza od:

 • w płytkich wykopach instalacyjnych                                            - 0,3 m
 • pozostałych wykopach otwartych                                                 - 0,4 m
 • w wykopach obudowanych (bez robót izolacyjnych)                   - 0,5 m
 • w wykopach obudowanych, jeśli na ścianach ma być izolacja      - 0,8 m
 • minimalna szerokość przejść do miejsca robót                       - 0,3 m

Nominalne wymiary w planie wykopu należy ustalać uwzględniając przyjęte w projekcie usytuowanie skrajnych elementów konstrukcji lub położenie przewodów instalacyjnych, potrzebną szerokość przestrzeni roboczej oraz dopuszczalne odchyłki wykonania robót ziemnych lub obudowy oraz przy wykopach otwartych - bezpieczne pochylenie skarp.

Wymiary wykopów należy ustalać z zależności:

Bdolne = lk + a + u,

Bgórne = Bdolne + 2h · n,

w których :

Bdolne – wymiar wykopu w dnie,
Bgórne - wymiar wykopu w poziomie terenu, 
h - głębokość wykopu otwartego, 
lk - skrajny wymiar konstrukcji, 
a - szerokość przestrzeni roboczej, 
(u) - odchyłki wykonania,
1 : n - stosunek podający nachylenie skarpy, np. 1 : 3.

W uzasadnionych przypadkach przy ustalaniu wymiarów wykopu można uwzględniać również dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji. 

Rzędna dna wykopu powinna być dostosowana do:

 • przyjętego w projekcie poziomu posadowienia fundamentów,
 • przewidzianych w projekcie warstw izolacyjnych, wyrównawczych, podkładowych i podsypek.

 

Literatura :

 1. Instrukcja ITB Nr 427/2007 : Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.