Uziarnienie gruntu jest podstawową właściwością decydującą o warunkach zagęszczenia oraz właściwościach mechanicznych i hydraulicznych nasypu. Grunty stosowane do wykonania nasypu:

nie powinny zawierać więcej niż 15% wagowo ziaren o średnicy d < 0,05 mm, maksymalna średnica ziaren nie powinna przekraczać 150 mm, w przypadku obciążeń dynamicznych udział ziaren o średnicy d> 100 mm nie powinien przekraczać 25% wagowo.

Zalecane warunki graniczne frakcji dotycz Pozostało jeszcze 90% tekstu