Drenaże opaskowe stosuje się w celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania wód gruntowych jak i infiltrujących na podziemne części obiektów budowlanych. Źle wykonana izolacja ścian fundamentowych, nieuregulowane spływy powierzchniowe szczególnie po opadach nawalnych, wysoki lub zmienny poziom wód gruntowych, awarie instalacji podziemnych, przebicia hydrauliczne i zaburzone warunki gruntowe w podłożu wynikające również z niewłaściwego zasypywania wykopów podczas wykonywania innych obiektów zlokalizowanych w pobliżu może doprowadzić do niekontrolowanego zawodnienia obiektu nowo wznoszonego, szczególnie piwnic - części podziem Pozostało jeszcze 90% tekstu