Skarpy wykopów budowlanych trwałych, czyli o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok dla dużych obiektów i z głębokimi fundamentami, powinny być poddane szerokiej analizie wstępnej, dobremu rozpoznaniu podłoża w ich rejonie, prawidłowemu zaprojektowaniu jak i niezbędnemu nadzorowi przy wykonawstwie. Ochrona skarp głębokich wykopów powinna  zabezpieczać je przed niszczeniem, utratą stateczności oraz przed utratą narzuconego projektem profilu.

Rys.1.  Rodzaje wewnętrznych konstrukcji odwadniających w korpusie wałów i nasypów. a) korpus zbudowany z gruntu jednorodnego (bez odwodnienia), b) korpus z gruntu jednorodnego z dolną warstwą odwadniającą, c) konstrukcja pochyłej warstwy filtracyjnej wewnątrz korpusu, d) konstrukcja korpusu zbudowana z dwóch rodzajów gruntu.

Jedną z najbardziej efektywnych metod ochrony skarp jest ich drenaż, stosowany gdy w obrębie skarpy znajduje się poziom wypływu wody podziemnej trwały lub okresowy.

Rozróżnia się dwa rodzaje drenażu skarp:

 drenaże zlokalizowane u podnóża skarpy, oraz  drenaże zlokalizowane na całej wysokości skarp.

Pozostało jeszcze 90% tekstu