Geosyntetyki – to materiały wiotkie i cienkie, tak że można je rozpatrywać jako dwuwymiarowe. Są to jedyne materiały konstrukcyjne o takich właściwościach i to w znacznej mierze tłumaczy ich dynamiczny rozwój. Ponadto właściwości samych włókien polimerowych oraz funkcje jakie spełniają geosyntetyki sprawiają, że otworzyły się przed nimi szerokie możliwości zastosowania jako materiałów konstrukcyjnych przy budowie dróg, podtorzy, pasów startowych, placów składowych, ochrony skarp, zbrojenia korpusów zapór ziemnych oraz jako materiału filtracyjnego, drenarskiego i izolacyjnego.  Schematy głównych zakresów zastosowań geosyntetyków przedstawiono na rys. 1.

Rys.1. Schematy zastosowań geosyntetyków.

Duża liczba podejmowanych badań laboratoryjnych i terenowych prowadzi z jednej strony do weryfikacji niektórych pojęć, metod wymiarowania przy projektowaniu i sposobów wbudowywania geosyntetyków, z drugiej zaś strony należy stwierdzić, że wzmacnianie gruntu przez dodanie geosyntetyków jest zagadnieniem interdyscyplinarnym i bardzo złożonym, ponieważ brak jest jeszcze dostatecznie ścisłych kryteriów technicznych dotyczących pracy geosyntetyków w złożonych ośrodkach gruntowych. Obecnie w praktyce inżynierskiej jednym z głównych kierunków zastosowań geosyntetyków jest zbrojenie gruntu i separacja z warunkami filtracji przy projektowaniu posadowień obiektów na gruntach słabonośnych. Samo określenie słaby grunt lub podłoże jest pojęciem względnym. Słabe podłoże definiowane jest jako warstwy gruntu nie spe Pozostało jeszcze 90% tekstu