Przed przystąpieniem do robót w danym dniu w obecności przedstawiciela nadzoru należy przeprowadzić próbne zgrzewanie lub spawanie w celu sprawdzenia dyspozycji instalatora, sprawności sprzętu i doboru odpowiednich parametrów urządzeń do warunków atmosferycznych panujących na budowie.
Próbne zgrzewanie przeprowadza się na dwóch wąskich ścinkach geomembrany o długości 1 ÷ 3 m, najlepiej aby była na nich jedna ciągła spoina, co pozwoli spełnić wszystkie wymogi badania.

Fot. 1. Próbne zgrzewanie przed rozpoczęciem robót

Badania wytrzymałościowe przeprowadza się na próbkach pasmowych o szerokości 25 mm wyciętych z odcinka poddanego próbnemu zgrzewaniu.
Wykonując tego typu badania wstępne można ograniczyć do minimum konieczność pobierania próbek do badań niszczących na budowie. Do tego celu można wykorzystać zrywarki ręczne jak i mechaniczne z rejestracją parametrów.

Fot.2. Zrywarka ręczna

 

Fot. 3. Zrywarka mechaniczna z pomiarem siły.

Dopiero po wykonaniu badań wstępnych można przystąpić do właściwego wykonawstwa zgrzewania geomembrany.
Każda spoina powinna zostać skontrolowana na bieżąco za pomocą jednej z metod nieniszczących, na całej swojej długości i w obecności nadzoru inwestorskiego. Wyniki badania należy wpisać do protokołów ( w przypadku metody ultradźwiękowej należy prowadzić dokumentację według zaleceń producenta urządzenia pomiarowego ). Do zalecanych nieniszczących metod badania wykonanych spoin należą :

  • metoda ciśnieniowa,
  • metoda próżniowa,
  • metoda ultradźwiękowa,
  • metoda piezoelektryczna.

W przypadku zastosowania sensorowej metody ciągłej kontroli szczelności konstrukcji geomembrany, można zrezygnować z nieniszczących metod kontroli szczelności spoin. Zastosowanie metody sensorowej nie zwalnia jednak z konieczności przeprowadzenia niszczących badań wytrzymałościowych spoin.
Jeżeli stwierdzone zostało uszkodzenie spoiny, należy je zlokalizować, naprawić i sprawdzić nowe spoiny metodą próżniową. Jakiekolwiek naprawy geomembrany należy wykonywać na bieżąco, za pomocą tego samego materiału i tej samej technologii wykonywania spoin.
Na każdej budowie należy pobrać próbki do badań niszczących i przesłać je do niezależnego laboratorium w celu uzyskania oceny wytrzymałości wykonanych spoin. Z badań niszczących należy sporządzić protokół według wzoru w załączniku. Próbki należy pobierać po każdych 250 m wykonanych spoin. Liczba pobranych próbek nie powinna być jednak mniejsza niż trzy dla danego obiektu. Inspektor nadzoru powinien ściśle nadzorować załatanie otworów powstałych po pobraniu próbek i zbadanie jakości nowych spoin jedną z metod nieniszczących. Wyniki badań nieniszczących i niszczących wykonanych spoin powinny stanowić podstawę do odbioru wykonanego uszczelnienia.

Rys. 1. Podstawowe schematy badań połączeń geomembran na ścinanie i rozrywanie.