Natężenie (intensywność) deszczu definiowane jest ilorazem wysokości warstwy spadłego opadu i czasu jego trwania :

w którym:   I - natężenie deszczu    [mm/min],
                 P - wysokość opadu     [mm],
                  t - czas trwania deszczu [min].

Przy wymiarowaniu kanałów kanalizacyjnych (ogólnospławnych i deszczowych) częściej używana jest tzw. wydajność deszczu (natężenie obszarowe) :

gdzie:    q - oznacza natężenie wyrażone dm3∙s-1 ∙ha-1,
                 - liczba 166,7 jest wynikiem przeliczenia jednostek.

Tak wyrażone natężenie deszczu pomnożone przez powierzchnię zlewni F w hektarach umożliwia obliczenie przepływu brutto Q [dm3/s]. Nadmienić należy, że natężenie q odniesione zostało do wysokości opadu o łącznym czasie trwania (t) i powierzchni (F), na które opadł deszcz. Z obserwacji wiadomo, że deszcz o dużym natężeniu posiada mały zasięg, który dość często nie obejmuje całej zlewni i występuje ze zmiennym natężeniem. W powyższych warunkach oblicza się najczęściej natężenie średnie. Stosowane są również deszczomierze samopiszące (ombrografy, pluwiografy), z których uzyskuje się ombrogramy czyli wykresy opadu deszczu w funkcji czasu jego trwania (krzywa sumowa, całkowa).