Studnia o średnicy D = 0,4 m sięga do dolnej warstwy nieprzepuszczalnej, na której zalega warstwa wodonośna pod ciśnieniem (wody artezyjskie). Rzędna dna studni wynosi +64 m. Grubość warstwy wodonośnej a = 4 m. Obliczyć rzędną linii ciśnienia w odległości 60 m od osi studni, jeżeli przy pompowaniu wody ze studni w ilości Q = 10 l/s zwierciadło wody ustaliło się na rzędnej +80 m. Miarodajna średnica ziaren warstwy wodonośnej wynosi d10 = 0,6 mm, porowatość 35%i i temperatura wody t = +10 °C. Rozwiązanie Pozostało jeszcze 90% tekstu