Obliczyć średnią prędkość dopływu wody do studni i obniżenie zwierciadła wody w studni o zasilaniu dennym. Średnica studni D = 2 ro =  2000 mm. Warstwą wodonośną jest pokład drobnego żwiru o współczynniku przepuszczalności k = 0,2 m/s. Wydajność pompy czerpalnej wodę ze studni wy­nosi Q = 0,10 m3/s. Jeżeli pompa jest nieczynna, poziom hydrostatyczny utrzy­muje się na wysokości H = 3 m nad stropem warstwy wodonośnej. Rozwiązanie. Obniżenie zwierciadła wody w studn Pozostało jeszcze 90% tekstu